Vedtægter for foreningen GYMNASTIKRINGEN

Hjemsted: Gentofte Kommune

 • Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer samt 1-2 suppleanter.
 • Bestyrelsen vælges for 1 år ad gange af den ordinære generalforsamling.
 • Bestyrelsen konstituerer sig selv ved første møde efter generalforsamlingen.
 • Alle afgørelser i bestyrelsen træffes ved almindeligt stemmeflertal.
 • Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer – herunder formanden eller næstformanden – er til stede. I tilfælde af stemmelighed har formanden (næstformanden, hvis formanden ikke er tilstede) den afgørende stemme.
 • Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
 • Bestyrelsen skal føre protokol over generalforsamlinger og andre vigtigt begivenheder inden for foreningen.
 • Generalforsamlingen indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved bekendtgørelse på alle hold samt ved opslag i lokalerne.
 • Dagsorden bekendtgøres senest 1 uge før generalforsamlingen ved opslag i foreningens lokaler
 • Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.
 • Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.
 • Stemmeret på generalforsamlingen har - og valgbare til bestyrelsen er - medlemmer af foreningen over 18 år samt forældre eller dermed ligestillede til medlemmer under 18 år.
 • Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og bestemmer afstemningsmåden. Alle afstemninger om udelukkelse skal dog foregå skriftligt.
 • Har generalforsamlingen truffet afgørelse i en sag, kan denne ikke behandles igen før tidligst på den nærmest påfølgende ordinære generalforsamling.
Vedtaget: 1. september 1956
 
Ændret: Januar 1970, april 2001, april 2002, april 2008, oktober 2021
 
§ 1 GYMNASTIKRINGEN har til formål at fremme kendskabet til og interessen for udøvelse af den moderne voksen- og børnegymnastik.
 
§ 2 Foreningen består af en voksenafdeling, som optager medlemmer over 18 år, og en børne-/ungdomsafdeling, som optager medlemmer under 18 år. Optagelse af medlemmer under 18 år kan kun ske ved skriftlige af godkendelse fra forældre eller værge. Foreningens medlemmer kan være såvel aktive som passive. For aktivt medlemskab opkræves et medlemsgebyr samt kontingent. For passivt medlemskab opkræves et medlemsgebyr.
 
§ 3 Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil, dog først efter at den pågældende har haft lejlighed til at fremføre sit forsvar. Vedkommende medlem kan forlange spørgsmålet om udelukkelse prøvet på den førstkommende ordinære generalforsamling. Et medlem, der er udelukket i henhold til en generalforsamling, kan kun genoptages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning. I andre tilfælde kan bestyrelsen tage bestemmelse om eventuel genoptagelse.
 
§ 4 Foreningens daglige ledelse forestås af en bestyrelse, der repræsenterer foreningen i alle forhold og som er ansvarlig for, at foretagne handlinger er i overensstemmelse med foreningens vedtægter.
 
§ 5 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Foreningen tegnes af formanden/næstformanden (ved formandens forfald) og kassereren i forening. Kassereren skal inden 1. februar afgive driftsregnskab og statusopgørelse pr. 31. december foregåenden år til revisor. Regnskabet forsynet med revisorpåtegning forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse. Genpart af foreningens regnskab skal være tilgængeligt for foreningens medlemmer en uge før den ordinære generalforsamling.
 
§ 6 Revision foretages af en på den ordinære generalforsamling eller ekstraordinære generalforsamling valgt person. Skulle en revisor få forfald, kan bestyrelsen i dennes sted vælge en anden, der dog kun fungerer, indtil den næste ordinære generalforsamling.
 
§ 7 Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
 
§ 8 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i maj eller oktober måned. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
a) Valg af dirigent
b) Beretning om foreningens arbejde i det forløbne år
c) Forelæggelse af det reviderede driftsregnskab for det forløbne år samt statusopgørelse pr. 31.12. til godkendelse
d) Valg af bestyrelse
e) Valg af revisor
f) Fastsættelse af kontingent og medlemsgebyr
g) Behandling af indkomne forslag
h) Eventuelt

 

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 25 stemmeberettigede medlemmer skriftligt forlanger det. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes mindst 1 måned efter, at opfordringen hertil, ledsaget af den til behandling ønskede dagsorden, er kommet bestyrelsen i hænde.
 
§ 10 Forandringer i disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 20 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage indkalde til en ny ekstraordinær generalforsamling. Hvis ¾ af de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.
 
§ 11 Bestemmelse af foreningens opløsning kan kun tages på en til dette formål indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Betingelserne for dennes beslutningsdygtighed er de samme som i de § 10 nævnte. Ved foreningens opløsning overgives dens opgjorte midler (materialer og indestående pengebeløb) til en anden institution. Den pågældende institution udpeges af den ekstraordinære generalforsamling.